• Čeština
 • English
Navigation close button

GDPR

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Bonus Travel s.r.o.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
IČ: 289 270 28
info@trigracie.cz

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MĚ BONUS TRAVEL ZPRACOVÁVÁ?

Údaje sdělené v rámci náborového procesu

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
 • Životopis a motivační dopis – údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci ve Tři Gracií.
 • Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.
 • Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi.
 • Údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které jste absolvoval/a v rámci náborového procesu.
 • Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s Bonus Travlem v rámci náborového procesu – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete v Bonus Travelu sdělit (Příklad: společnost Bonus Travel nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie. Nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii zašlou jako součást svého životopisu).

Údaje zpracovávané o zaměstnancích

Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

 • Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP.
 • Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa.
 • Údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů – rodné číslo (ID zdravotního pojištění u cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; údaje o cestovném/výdajích; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen; záznamy o pohybu služebního vozidla, pokud Vám bylo přiděleno.
 • Údaje o docházce, výkonnosti a případných disciplinárních řízeních
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Údaje o absolvovaných školeních
 • Údaje shromažďované bezpečnostními systémy – záznamy z kamerového systému.
 • Údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení – logy.
 • Údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet – např. Vaše komentáře k událostem zveřejňovaným v prostředí intranetu.
 • Fotografie – v případě, že nám k jejich zpracování a případně pořízení dáte souhlas.
 • Zdravotní záznamy – výsledky povinných pracovnělékařských prohlídek.
 • Záznamy telefonických hovorů – týká se pouze vybraných pracovních pozic v rámci Malostranské Besedy.

III. PROČ BONUS TRAVEL MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnost BONUS TRAVEL používá?

Společnost Bonus Travel s.r.o. může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení společnosti Malostranská Beseda jako zaměstnavatele a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů
 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Bonus Travel nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Bonus Travel osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, obsluha zaměstnance, řízení rizik a v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se Bonus Travel k mým osobním údajům dostává?

Bonus Travel zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila v Bonus Travelu;
 • vznikají v rámci Vaší pracovní činnosti pro Bonus Travel;
 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Bonus Travlu při splnění určitých podmínek (např. v rámci náborového procesu od externích personálních agentur).
 1. ZA JAKÝMI ÚČELY BONUS TRAVEL MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování: Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment)

Bližší popis: Aktivně vyhledáváme lidi, kteří by mohli být novými členy týmu Bonus Travlu. U našich budoucích kolegů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.

Váš životopis a další údaje k nám na základě Vašeho souhlasu uděleného recruitingové agentuře mohou doputovat i od takové agentury.

V případě, že jste ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšná a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace.

Právní základ: Oprávněný zájem nebo Vámi udělený souhlas

Účel zpracování: Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání

Bližší popis: Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena naše vzájemná práva a povinnosti. V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu změnit.

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákoník práce
 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování: Zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností a cestovních náhrad

Bližší popis: Mzda Vám nepřísluší jen na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, ale dokonce na základě zákona. Naše účtárna se stará o to, aby Vám každý měsíc dorazila Vaše čistá mzda ve výši, která Vám náleží včetně případných cestovních náhrad, očištěná od daně z příjmů a dalších povinných odvodů. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí o srážkách z Vaší mzdy (např. z důvodu exekuce na Váš majetek) budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákoník práce
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o zdravotním pojištění
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon o sociálním zabezpečení
 • Zákon o nemocenském pojištění
 • Občanský soudní řád

Účel zpracování: Řízení výkonnosti a kariéry

Bližší popis: Zaměstnanci Bonus Travlu si v součinnosti se svými vedoucími periodicky stanovují cíle na nadcházející období a tyto cíle následně společně vyhodnocují. Tento proces pomáhá k zajištění vzájemné spokojenosti jak zaměstnanců s tím, kam se jejich kariéra ubírá, tak Bonus Travel s tím, jak pracují. Pokud někdy něco v naší vzájemné spolupráci zaskřípe, budeme zpracovávat údaje týkající se případného disciplinárního řízení či akčního nápravného plánu.

Právní základ: Ochrana našich práv a chráněných zájmů

Účel zpracování: Evidence docházky

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákoník práce

Účel zpracování: Evidence čerpání dovolené

Bližší popis: V Bonus Travlu chápeme, že někdy je potřeba si odpočinout a načerpat nové síly – i proto mají naši zaměstnanci 4 týdny dovolené. Aby z toho ale nebylo týdnů třeba šest nebo deset, nebo naopak, abyste o nějaký ten den dovolené nebyli ošizeni, musíme evidovat čerpanou dovolenou.

Právní základ: Plnění právní povinnosti

 • Zákoník práce
 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování: Účetní a daňová agenda

Bližší popis: I veřejné instituce musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o daních z příjmů

Účel zpracování: Vnitropodniková komunikace

Bližší popis: Pokud se rozhodnete udělit nám k tomu souhlas, můžeme o Vás zpracovávat i některé další osobní údaje za účelem vnitropodnikové komunikace, tedy zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky Bonus Travlu.

Jde zejména o:

 • portrétní fotografie pro účely vnitropodnikové komunikace;
 • fotografie z podnikových akcí;
 • údaje o Vašich sportovních výkonech v rámci pořádaných akcí.

Právní základ: Vámi udělený souhlas  

Účel zpracování: Administrace školení a kurzů

Bližší popis: Bonus Travel podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mimo jiné tím, že jim umožňuje účastnit se pestré škály školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.

Právní základ: Oprávněný zájem Bonus Travlu, Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákoník práce
 • Zákon o požární ochraně

Účel zpracování: Pracovnělékařské prohlídky

Bližší popis: Pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákoník práce
 • Zákon o specifických zdravotních službách
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška o pracovně-lékařských službách

Účel zpracování: Administrace zaměstnaneckých benefitů

Bližší popis: Svým zaměstnancům nabízí Bonus Travel pestrou škálu benefitů. V rámci jejich administrace dochází ke zpracování osobních údajů.

Právní základ: Oprávněný zájem Bonus Travlu

Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

Bližší popis: Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

Účel zpracování: Zajištění bezpečnosti

Bližší popis: Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je nejen na naší centrále, ale i na provozovnách na vybraných místech instalován kamerový systém. Kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost zaměstnanců.

Právní základ: Oprávněný zájem Bonus Travlu

 1. JAKÝMI ZPŮSOBY BONUS TRAVEL MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 1. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U BONUS TRAVLU UPLATNIT?

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování,
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

VII. JAK DLOUHO BONUS TRAVEL MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání u Bonus Travlu. Po skončení Vašeho zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení Vašeho zaměstnání u Bonus Travlu a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 30 let).

V případě, že jste se o zaměstnání u Bonus Travlu ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány okamžitě po skončení výběrového řízení na danou pozici.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE BONUS TRAVEL PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost Bonus Travel Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste jí k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Bonus Travel spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Advokátní kanceláře
 • Účetní společnosti

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

Údaje o zaměstnancích Bonus Travelu zásadně nezveřejňujeme, ledaže:

 • jsme k tomu povinni na základě právních předpisů; nebo
 • k tomu máme Váš souhlas.

 1. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 1. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Občanský soudní řád: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Privacy Shield: Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí

Vyhláška o pracovnělékařských službách: Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o nemocenském pojištění: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně osobních údajů: Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o požární ochraně: Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sociálním zabezpečení: Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o specifických zdravotních službách: Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o účetnictví: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zdravotním pojištění: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů